பக்தாமர ஸ்தோத்ரம்
எண்வகை அச்சங்கள் நீங்குதல்
1. மதயானையைக் கண்டு அஞ்சோம்
ச்'ச்யோதந்-மதாவில-விலோல-கபோலமூல-
மத்தப்ரமத்-ப்ரமரநாத-விவ்ருத்த கோபம்
ஐராவதாப-மிப-முத்தத-மாபதந்தம்
த்ருஷ்ட்வா பயம் பவதி நோ பவதாச்'ரிதாநாம் 38