பக்தாமர ஸ்தோத்ரம்
எண்வகை அச்சங்கள் நீங்குதல்
2. சிங்கத்திற்கு பயப்படோம்
பிந்நேப-கும்ப-களதுஜ்ஜ்வல- சோ'ணிதாக்த-
முக்தாபல-ப்ரகர-பூஷித-பூமிபாக:
பத்தக்ரம: க்ரமகதம் ஹரிணாதிபோபி
நாக்ராமதி க்ரம-யுகாசல ஸம்ச்'ரிதம் தே 39