பக்தாமர ஸ்தோத்ரம்
உமது குணங்கள் வருணிக்க முடியாதவை
வக்தும் குணாந் குணஸமுத்ர! ச'சா'ங்க காந்தான்
கஸ்தே க்ஷம: ஸுரகுரு-ப்ரதிமோபி புத்த்யா
கல்பாந்தகால-பவநோத்தத-நக்ர- சக்ரம்
கோ வா தரீது-மல-மம்புநிதிம் புஜாப்யாம் 4