பக்தாமர ஸ்தோத்ரம்
எண்வகை அச்சங்கள் நீங்குதல்
3. தீ என்ன செய்யும்
கல்பந்தகால-பவநோத்தத-வஹ்நி-கல்பம்
தாவாநலம் ஜ்வலித- முஜ்ஜ்வல-முத்ஸ்ப்புலிங்கம்
விச்'வம் ஜிகத்ஸுமிவ ஸம்முக மாபதந்தம்
த்வந்நாம கீர்த்தந-ஜலம் ச'மயத்யசேஷம் 40