பக்தாமர ஸ்தோத்ரம்
எண்வகை அச்சங்கள் நீங்குதல்
4. சர்ப்ப பயமும் இல்லை
ரக்தேக்ஷணம் ஸமத கோகில கண்ட-நீலம்
க்ரோதோத்ததம் பணிந-முத்பண-மாபதந்தம்
ஆக்ராமதி க்ரமயுகேந நிரஸ்தஸ'ங்கஸ்
த்வந்நாம நாக-தமநீ ஹ்ரிதி யஸ்ய பும்ஸ: 41