பக்தாமர ஸ்தோத்ரம்
எண்வகை அச்சங்கள் நீங்குதல்
5.1 போர் பயமுமில்லை
வல்கத்-துரங்க-கஜ கர்ஜித-பீம-நாத-
மாஜௌ பலம் பலவதாமபி பூபதீநாம்
உத்யத்-திவாகர-மயூகஸிகாபவித்தம்
த்வத்கீர்த்தநாத் தம இவாசு' பிதாமுபைதி 42