பக்தாமர ஸ்தோத்ரம்
எண்வகை அச்சங்கள் நீங்குதல்
5.2 போரில் வெற்றி கொள்வர்
குந்தாக்ர-பிந்ந-கஜஸோ'ணித-வாரிவாஹ-
வேகாவதார-தரணாதுர-யோத-பீமே
யுத்தே ஜயம் விஜித-துர்ஜய-ஜேய-பக்ஷாஸ்
த்வத்பாத-பங்கஜ-வநாச்'ரயிணோ லபந்தே 43