பக்தாமர ஸ்தோத்ரம்
எண்வகை அச்சங்கள் நீங்குதல்
6. கடலினின்றும் பயமில்லை
அம்போநிதௌ க்ஷுபித-பீஷண-நக்ரசக்ர-
பாடீந-பீட-பயதோல்பண-வாடவாக்நௌ
ரங்கத்-தரங்க- சி'கரஸ்த்தித-யாந பாத்ராஸ்
த்ராஸம் விஹாய பவத: ஸ்மரணாத் வ்ரஜந்தி 44