பக்தாமர ஸ்தோத்ரம்
எண்வகை அச்சங்கள் நீங்குதல்
7. ரோக பயமும் கிடையாது
உத்பூத-பீஷண-ஜலோதர-பார-புக்நா:
சோ'ச்யாம் தசா'-முபகதாச்'- ச்யுத-ஜீவிதாசா':
த்வ்த்பாத-பங்கஜ-ரஜோம்ருத-திக்த-தேஹா:
மர்த்யா பவந்தி மகரத்வஜ-துல்யரூபா: 45