பக்தாமர ஸ்தோத்ரம்
எண்வகை அச்சங்கள் நீங்குதல்
8. சிறைவாச பயமும் இல்லை
ஆபாத-கண்ட-முருச்'ருங்கல வேஷ்டிதாங்கா
காடம் ப்ருஹந்நிகட-கோடி-நிக்ருஷ்ட-ஜங்கா:
த்வந்நாம மந்த்ர மநிச'ம் மநுஜா: ஸ்மரந்த:
ஸத்ய: ஸ்வயம் விகத-பந்த-பயா பவந்தி 46