பக்தாமர ஸ்தோத்ரம்
எண்வகை அச்சங்கள் நீங்குதல்
எண்வகை அச்சங்களும் நீங்கும்
மத்த-த்விபேந்த்ர-ம்ருகராஜ-தவாநலாஹி
ஸங்க்ராம-வாரிதி-மஹோதர-பந்தநோத்தம்
தஸ்யாசு' நாச்' முபயாதி பயம் பியேவ
யஸ்தாவகம் ஸ்தவ மிமம் மதிமாநதீதே 47