பக்தாமர ஸ்தோத்ரம்
துதியின் பெரும் பயன்
ஸ்தோத்ர ஸ்ரஜம் தவ ஜிநேந்த்ர! குணைர் நிபத்தாம்
பக்த்யா மயா ருசிவர்ண-விசித்ர-புஷ்பாம்
தத்தே ஜநோ ய இஹ கண்டகதா-மஜஸ்ரம்
தம் மாநதுங்க-மவசா' ஸமுபைதி லக்ஷ்மீ: 48
****** பக்தாமர ஸ்தோத்ரம் முற்றிற்று. ******