பக்தாமர ஸ்தோத்ரம்
பக்தியே துதிக்கத் தூண்டுகிறது
அல்பச்'ருதம் ச்ருதவதாம் பரிஹாஸதாம
த்வத்-பக்திரேவ முகரீகுருதே பலாந்மாம்
யத் கோகில: கில மதௌ மதுரம் விரௌதி
தச்சாரு- சூத-கலிகா-நிகரைக-ஹேது: 6