பக்தாமர ஸ்தோத்ரம்
உமது துதியின் மகிமை
த்வத் ஸம்ஸ்தவேந பவ-ஸந்ததி-ஸந்நிபந்தம்
பாபம் க்ஷணாத் க்ஷயமுபைதி சரீரபாஜாம்
ஆக்ராந்த லோக-மளிநீல-மசே'ஷமாசு'
ஸுர்யாம்சு'-பிந்நமிவ சா'ர்வர-மந்தகாரம் 7