Jain World
Sub Categories of Jain Books
Books on Line
24 Tirthankaras
  ILLUSTRATED TIRTHANKAR CHARITRA
  Who is a Tirthankar?
  Rishabhdev Bhagavan, The First Tirhankar - 1
  Ajitanath Bhagavan - 2
  Sambhavnath Bhagavan - 3
  Abhinandan Bhagavan - 4
  Sumatinath Bhagavan - 5
  Padmaprabh Bhagavan - 6
  Suparshvanath Bhagavan - 7
  Chandraprabh Bhagavan - 8
  Suvidhinath Bhagavan - 9
  Sheetlnath Bhagavan - 10
  Shreyansnath Bhagavan - 11
  Vasupujya Bhagavan -12
  Vimalnath Bhagavan -13
 

Anantnath Bhagavan - 14

  Dharmnath Bhagavan - 15
 

Shantinath Bhagavan - 16

 

Kunthunath Bhagavan - 17

 

Arnath Bhagavan - 18

 

Mallinath Bhagavan - 19

 

Munisurvrat Bhagavan - 20

  Naminath Bhagavan -21
  Arishtanemi Bhagavan - 22
  Parshvanath Bhagavan - 23
  Mahavir Bhagavan - 24
  Word �Nath� : A Study
  Appendix 1
  Appendix 2
  Appendix 3
  Appendix 4
  Appendix 5
  Appendix 6
  Appendix 7
  Appendix 8
  Appendix 9
  Appendix 10
  Appendix 11
 

Appendix 12

 

Appendix 13

  Appendix 14
  Jain Books
  Catalog of Books in English
  Catalog of Books in Hindi
  Catalog of Books in Gujarati
  List of Books, Topics & Sub-topics and Authors


Illustrated Tirthankar Charitra

Up-pravartak
Shri Amar Muni

APPENDIX 7

Tirthankars of Bharat Area Present, Past and Future

S.No. Present Past Future

1. Rishbhdev Kewal Jnani Mahapadma, 1

2. Ajitnath Nirvani Surdev, 2

3. Sambhavnath Sagar Suparshva, 3

4. Abhinandan Mahayash Svayamprabh, 4

5. Sumatinath Vimal Sarvanubhuti, 5

6. Padmaprabh Sarvanubhuti Devshruti

7. Suparshvanath Shridhar Udaynath, 6

8. Chandraprabh Datta Pedhalputra

9. Suvidhinath Damodar Pottil

10. Sheetalnath Suteja Shatakirti, 7

11. Shreyansnath Swaminath Munisuvrat

12. Vasupujya Munisuvrat Sarvabhavavid

13. Vimalnath Sumati Amam

14. Anantnath Shivgati Nishkashay

15. Dharmnath Astanga Nishpulak

16. Shantinath Namoshvar Nirmam, 8

17. Kunthunath Anil Chitragupta, 9

18. Arnath Yashodhar Samadhi

19. Mallinath Kritarth Samvar

20. Munisuvrat Jineshvar Anivritti

21. Naminath Suddhamati Vijay

22. Arishtanemi Shivankar Vimal

23. Parshvanth Syandannath Devopapat

24. Mahavir Samprati Anantvijay

Following nine will be the incarnations of pious souls that earned Tirthankar-namkarma during Mahavir�s period. Their names in sequence are -- 1. King Shrenik, 2. Suparshva, 3. Udayi, 4. Pottil ascetic, 5. Dridhay, 6. Shamkh, 7. Shatak, 8. Sulasa, and 9. Revati