Jain Temples of India

 

Andhra Pradesh
Bihar
Gujarat
Karnataka
Madhya Pradesh
Maharashtra
Orissa
Panjab
Rajasthana
Tamilnadu
Uttar Pradesh
West Bangal
Tirthanakara's Idols