GENERAL INDEX

 

                                                                  


A

 

Abhayadeava 14                                      

Abhidhanarajendra 70                                      

Acarangasurta 170,189 200

Adam Smith  57

Adhahpravritti-karana 152

Adharama 60

Adipurda 200

Adrsta 208

Advaita 18,20,222

Ahimsa 32, 136, 168, 169, 173,

 

       192-203

ailaka 181

aitareya Aranyaka 75

ajita 219

ajnana 81

alambana 138

alesyi 132

allama Prabhu 146,147

analambana –yoga 139

Anandamaya 75

Aarthadondvrata 175, 175

Anaxagoras 32

Anekanta 10, 12-16, 32, 33, 143

 

       199,,227

Anindriya-Pratyakasa 84

aAnivrtti –badarasamparaya 152

Atahkarma 73 74

Antaratman 57 ,215

Antaraya –karman 113

Anubhava 149

Anumati tyaga 180

Anuruddha 97

Aoadgtaba 176

Aparigraha rata 136, 175

Appartions 100

 

Aristianemi 219

Aristippus216

Arthavargraha  216

Aristote 3, 45, 86, 214, 217

Arthavagraaha 91, 138,

Asnana 169

Astangayoga 147, 148

Asteya vrata 174

Aticaras 166, 173, 174, 184

Attihi samvibhaga 177

Atman 45, 46, 222

Audayika state 114

Aupasamika stte 114

Aura 129

Aurobindo 148

Avagraha 87-90, 92, 95

Avaraa 120

Avasyaka niryukti 89, 93, 94, 99

Ayer 7, 8

Ayogakevali 211

Ayogi 105, 115

Ayus 53 115

Ayuskarma  113

 

          B

Bhirataman 57,215

Bahyakarna 74

Bandha 114, 173

Basavesvara 147

Bedarkannappa 147

Belvalkar 28, 31

Bergson 50, 51

Berkely  6

Bhagavadgita 108, 194

Bhaktiyoga 144

Bhavamanas 70

Bhavamanorupa 72

Bhavakarma 226

Bhavastha 104 105

Bhattcharaya 27, 28

Apology 44, 46

Appartions 100

Apperception 88Bradley 3, 5

Brahmanas 54

Brahamacaraya 136, 168, 180

 Brahman 203 223

Brahma vidya 4

Brhadaranyaka 194

Brahmanbhava 222

Brahma vrata 174

Broad 10, 11, 70, 71, 99

Buddha 14, 201, 209, 212

Bulter 51

   


 

              C

 

Cambridga philosopher 6, 20

Carvakas 6, 9, 95, 110, 126, 150

214, 216

carnap 9

cetaana 52, 75, 76, 81, 111

chaodogya unanisad 48, 59, 75, 78,

       194, 219

cittavrtti-nirodha 149

coherence 33, 34

 

             D

Dalai Lama 132

Dana 179

Dana-phala 178

Dana –Vidhi 178

Dana vireta 178, 174              

Darsana 4, 50-52, 76, 83

Darsabnvaaraniya 52, 113

Dasavaaikalika 170

Dasajupta 21, 131, 136

Datr 178

Desavirata-samyajdrsti 151

Desacara  183

Desai 212

Desavakasikavrta 177

Deus 206

Deussen 125

Devas 213

Digambaras 166, 176

Hoffding 53

Drsti 139

Duhsruti 176

 

               E

Eenchi 123

Eliot 10empedoles 32

           

             G

Gandhiji 196, 201-203, 205, 212

Ganadharas 47, 153, 224

Gunasthana 150, 220

Gautama 14, 15, 47, 48, 66, 106, 168, 195, 224

Ghati-karama 153

Glasenapp 49, 95

Gommatasara 50, 62, 70, 74, 95, 152

Gorgias 5, 6

Goraksa 145

Gotra-karman 113, 115

Gunasthana 150, 152, 225

       

               H

Hathayoga 135, 136

Hamilton 53

Haribhadra 135, 137, 140, 175

Hegel 3, 5

Heideggar 34

Helacarya 212

Hemacandra 83, 84, 86, 135

Heraclitus 32, 34                                                                      

Hebart 53

Hiriyanna 28, 78

Kautilya 4


Hume 6-8, 92, 214

Here-say 227

Himsa 166, 199-202

 

Kevala 102, 105, 115, 134

Kevala –pratyaksa 85

Kohler 72

Karamanmukti 217

Himsap-pradana 176

Hiranyagarbha  yoga 114

          

           I

Iha 84, 92, 53

Indra 209, 215

Indriya pratyakasa 84, 85

Isvara 209

 

       J

Jacobi 46, 58, 219

Jaigisavya 136

Jaimini 222

Jvaiamalini 212

James (willaiam)47, 56, 58, 59, 88, 89

Jayanta 73

Jesus 132, 201

Jivanmukti 153, 217, 224

Jivas 48, 49, 197

Jnanamaya 58, 75

Jnana pravada 81

Jnanavaraniya 52, 113, 166

Jung (C.j.) 108, 109

Jyotisksa 213

      

       K

Kaialya 102, 103, 105

Kaladevala 128

Kalpavasi 213

Kamandalu 169

Kant 98, 134, 213

Karanas 197

Karma49 64, 67, 86, 95 97,102, 104, 106-112, 152, 153, 166, 170,

Karmagrantha 111, 120

Karmatrakrti 111, 118

Karma-sarira 114, 128

Karunya 202

Kathopanisad 59

Kasustaki Upanisad 59

Mill (j.s) 88

Mimamsakas 9,14,95,104

 

Ksanikvada 19, 45

Ksatiriya 172, 200

Ksayika 114

Ksina-moha 139

Ksullaka 181

Kumbhaka 138

      

     L

Lamarck 51

Lamaisan 213

Lama Mangalabjong Rampa 132

Layoga 136, 145

Lesya 113, 128, 129, 130, 131, 132, 133

Leuba 206

Leumadnn 131

Linga-sarira 129

Locke 6, 87, 89

 

         M

Madnyama-pratipadadrsti 13

Madhyamika 6, 222

Mahabharata 110, 213,

Maharas tra 189

Mahavagga 195,

Mahavire 14, 15, 47, 66, 80, 81, 132

Mahayanists 168

Maitri 202

Maitrayani 219

Mantravadins 212

Maitri Upanisad 69, 78

Mitshyadrsti 150

Magghima magga 13

Mallaka-drstanta 90

Manahparyaya 83, 97, 99, 100, 101

Manas 64, 67, 68, 70, 96

Manomaya 59

Mathew Arnold 3

Matigjnana 85, 95

Mayavada 45

Paroksa jnana 83

Parsva81, 83, 168, 219

       

Mithyatva 151

Mantra-yoga 136, 145

Marx 213

Mithyatva-karman 116

Mitra 706

Mohaniya 113

Monastic 172

Moksa 12, 31, 64, 65, 66, 67,114, 134, 165, 169, 172, 218, 219

Mundake Upanisa 4, 27

Muni 123

Mysore 212

McDougall 51, 68, 71, 73, 77

McTaggart 65,

 

      N

Nagarjuna 6, 28,

Nada 148

Nama 115, 118

Namarupa 118

Newton 205

Nietzscha 213, 216

Niyama 137

Nijama Naya 17, 19, 20, 21

Naiyayika 72, 84, 86, 105, 207, 208, 209, 222

Nandisutra 69, 83, 84, 90, 104

Naya 17, 18, 19, 20, 21, 22

Nemicandra 158, 61, 74

Neo-naiyayaiks 79,

Nigganthas 22

Nirjara 64 ,115

Nirvana 111, 222

No-indriya 85

Nyaya 52, 78, 79

Nyaya-Vaisesika 20, 73, 77

       

        P

Padmarajiah 12, 27,

Pancastikaayasara 49, 52, 55, 61, 99, 101

Pancasila 34

Papopaddesa 176

Parmatman 57, 58, 215

Parigraha –tyagas 180

Paryapta 63, 110

Paryaya 31

Patra 178

Plato 3, 4, 44, 45, 46, 60, 61, 62, 84, 214, 217

Polak 196

Polus 216

Potter 108

Prabhacandra 21, 104

Praprabhakara 79, 80, 222

Pradesa 60

Prabhu 55, 11, 210

Prajna 67, 75

Prajapati 215

Prakrti 96, 119

Pramada 152, 220

Pramadacaridra 176

Pramanas 47, 210

Pramanamimamsa 74, 83, 103, 104

Prameya-Kamala –Martanda 103

Prana 53, 54, 111, 210, 215

Pranayama 138

Pratimas 181

Pratyaksa 47, 83, 84, 85, 97, 128

Pre-Aryan 172, 219

Precognittion 98

Prosadha 180

Prosadhopavasa 177

Protagoras 32, 216

Psychometry 99

Puraka 138

Purusa 46, 119

Pythajoras 128

 

       R

Radhakrishnan 18, 30, 31, 77, 126, 186, 215, 220

Rajas 79

Rajatarangini 185

Raja yoja 136, 146, 148

Ratrivhojana-tyaga 180

Ramanuja 29, 31, 32

Ratnaarandaka 175, 190, 200

Recaka 138

Rjveic 109

Rhine 101, 102

Richet 102

Rjumati 101

RjusutraNaya 18, 19

Romain Rolland 205

Rsabha 219

Rsis 205

Rta 109

Rudrayoga 144

Rupa 118

Rullsell 7, 33, 85, 92

 

        S

Sabda naya 17 19, 21

Sabara 222

Sacitta-tyaga 180

Samanyakevalins 224

Samabhirudha 19, 20, 21
Samgraha naya 18

Samkara 5, 12, 28, 29

30, 31, 45, 134, 222

Samkalpat 200

Samkalpa vyaparavat 67

Samkhya 12, 18, 20, 55, 69, 79, 84, 172

Samsara 56, 61, 64, 112, 128, 215

Samvara 64 114, 220

Smayika 177, 180

samlekhana 179, 185, 186, 187, 189, 190, 191, 192, 193

Samnyasa 180

Samyakva 116

Samyagdrsti 100, 151, 180

Samyag –janana 166

Samyak-cratra 166, 167

Sarpabhusana Sivayogi 145

Sasvadana Samyadrsti 151

Sasatya 136, 168

Satya-vrata 173

Schopenhauer 50

Schweitzer 165

Shaw(Bernar) 51

Siddhesena Di vakara 18, 101

Siksavratas 173, 175, 177

Sivatva 144

Sivyaoga 146, 147, 148, 149

Siva 149

Sivanubhava yoga 149

Sivayoga darpana 148

Smith(Adam) 57

Socrates 5, 44, 46, 61, 207, 214, 216

Sophists 8, 32, 44, 214

Somadeva 201

Speinoza 5

Sravaka 123, 172, 177

Sravakacara 183, 184

Sravaka-dharma 182,218

Sthana 137

Stout 77, 89, 92

Subahacandra 135

Suddha bhavas 55

Sunya 214

Siutrakrtanga 22, 202

Svetambara 17, 166, 176

Swedenborg 98

 

          T

Taittiriyopanisad 59

Tamas 79

Tattvarthasutre 16, 17, 22, 49, 69, 72, 74, 85, 93, 166, 198

Tennyson 127

Theaetetus 5, 214

Tibetan 213

Tirtha 183

Transmigration 110

Triyoga 220

U

Udasina purusa 55

Uddista-tyaga 180

Umas vati 16, 17, 22, 49, 85, 88, 94, 141

Upayoga 49,50,51,52,111,128

Upadhye 131

Upanisads 4, 11, 13, 45, 54, 59, 77, 78, 121, 219

Upasanttamoha 153

Siddhartha 128

Siddhashila 255

Urdhvagati 61

Urna 138

Usas 206

Uttaradhyayunasutra 111, 185

 

                V

Vacapati 79

Vausesuja 12, 79

Vedantasara 153

Vardhamana 195, 219

Varuna 206, 209

Vedaniya 115

Vijnana 55, 77, 110

Vipulamati 101

Virsaiva 149, 150

Viseravasyakabhasya 46, 67, 81, 90, 91, 94, 99, 100

Vrata 166, 72-175, 180

Vyanjinavargraha 90, 91, 95

Vyavahara naya 18, 21

 

             W

Wellingto 205

Whitehead 10, 33, 34

William James 47,56,59,79,80,88

                          89,215

Wittgenstein 6

Wood worth 87

W-S-O-R-W 87

Wnnedt 56,69,88

                    

X

Xwnophanes 207

                  

Y

 Yajanyavalakya 54, 213

 Yajurveda 219

 Yaksini 212

 Yama 109, 137

 Yatyacara 184

 Yoga 112, 143-150

 Yogacara 79

 Yogic 59, 79, 96

 

            Z

Zeno 4, 186

Zimmer 103, 153, 154, 203, 221

Zulu 201

 

 

 

 

 

 


Jivarja jaina Granthamala

 

General Editors:

Dr. A.N. Upadhy, Dr.H. L. Jain & pt kailaschand Shastri

 

1. Tiloyapannatiti of Yativarsabha (part I, chapters 1-4): an ancient prakrit text dealing with Jaina cosmography Dogmatics etc . pratkrit text authentically edited for the first time with the various reading, preface & Hindi paraphrase of Pt. Bhalachandra by Drs. A, N, Upadhye & H.L.jain published by Jainsa samaskriti Samaraksa Samagha, sholpur (India.) crown 8vo pp 6-38-532  sholapur 1948                     price Rs 12/-

Second Edition, sholaur,1956                                              price Rs 16/-

 

1. Tiloyapannatti of Yativrsabha (prtii chapters 5-9) As above with introduction sin English and hindi with an alphabetical, index of Gathas with offer indices (of ames of works mentioned of Geographical Terms of proper Names of Techical terms of difference in Tradition of Karanasutras and of Technical terms compare) and tables of Naraka- jiva Bhavana- vasi Deva, kulakaras Bhavana indras six Kulapa, vatas seven  Ksetras,Twentyfour Tirthankaras:age of the salakapurusas, Twelege Cakrafartins Nie Narayanas Nine pratisatrus Nine Baladevas Eleen Rudras, Twentyeight Nakasatras Eleve Kalpattits Tweve indras, Twleve Kalpas ad twenty Prarupaas) Crown ovtvo pp 6-10-108-5 9 to 1032 sholapur,1951.                                                              Price Rs, 16/-

 

          2. yasastilka and indian culture or somadev’s yasatilaka ad Aspects of Jainisnm and Indian though and Culture in the tenth century , by professor k.k. Handiwui vice –chancellor Gauhati University, Assam, with four Appendices Index of Geographic Names ans General Index published by J. S S. Sagha sholapur Crown oftavo pp 8-540. Sholapur, 1949                                                                              price Rs. 16/-

 

 

          3. Pandavapuranam of subhacandra: A Sanskrit text dealing with the pandava tale . Authentically edited with various Readings Hindi paraphrase Introduction in Hindi etc by pt Jinas published by J. S. S. Sangaha sholapur. Crow Octavo pp 4-40-8-520. Sholapur 1954

                                                                                      price .Rs. 2/-

 

          4. prakrata- sabadnusasanam of Tivaikarma with his commentart: critically edited with various readings an  Introduction and Seven Appendices (1. Trivikarma’s Sutras .2. Alphabetical index of the sutras ; 3. Metrical version of the Sutrapatha; 4. Index of Aabhramasa Stanzas; 5. Index of Desya scrods; 6. Index of Dhatvadesas, Sanskrit to prakrit and vice versa; bharata;s verses on prakrit) by Dr.P. L aidya Dierctor Mithila institute Darabhanaga. Published but the J, S. S. Sanha, sholapur,, 1957, crown octavo pp about 300.                                         Price Rs. 10/-

 

          6. Jainism in south India and Hyderabad Epigraphs: Aerated and well- documented Dissertation on the career of Jainism in the South, especially in the age’s in which Kannada. Tamil and telgu languages are spoken by P. B. Dedsai  M. A. Assistant superintendent for Epigraphy, ctacamund. Some Kannada Inscriptions from the areas of the former Hyderabad State and round about are edited here for the first time both in Roman and devangari characters, along with their critical study in English and Saranuvada in Hindi. Equipped with a list of Inscriptions edited, a general index and a number of Illustrations. Published bu the J. S. S. Sangha sholapur, 1957, Crown Octavo PP,6-456

                                                                                      price Rs.16/-

 

7. jambudivapanatti- Samgraha of Padmaandi: A prakrit Text dealing with Jaina Geography . Authentically edited for the first time by Drs. A. S.Upadhye and H.L. Jaina with the Hindi anuvada of t. balachadra the introduction in situates a care full study of the text and it allied works. There is an essay in hindi on the Mathematics of the Tiloyaannatti by prof. Lamicahada Jaina Jabalapur- Equipped with in index of Gathas, of geographical terms and of technically terms, and with agddtions variants of Amer Ms. Published by the J.S.S. Sangha sholapur,1957 Crown octavo pp about 500/           

                                                                                      price Rs.16/-

 

          8. bhattarka-sapradaya: History of the Bhattarkaa ptihas especially of Western India Gujarat, Rajashtana and Madhya Pradesh base on Eprigraphica, Literary and Tradition sources extensively reproduced and suitable interpreted by Prof. V. johrapurkar, M.A agpur published by the J. S. S. Sangha, sholapur Demy octavo, pp 14-29-329, sholapur 1959.

                                                                                      Price Rs,. 98/-

 

9. prbharatadisamgraha :This is a presentation of topic wise discussions compiled from the works of kundakunda, the samayasaa being fully given. Edited with Introduction and Translation in Hindi by tpt Kailaschandra Shastrii, Varanasi Published by the J. S. S. Sagha, sholapur, demy octavo pp. 10-106-0 –288. Sholapur ,1960                                                                                                price Rs.6/-

 

10. pancavimsati of Padmandi c.1136 A. D. This is a collection f 16 prakaranas (24 in Sanskrit and 2 in Prakrit small and big deleing with various topic: religious , spiritual ethical didactic, hymnal and ritualistic. The text along with an anonymous commentary critically edited by Dr. A. N. . Upadhye and Dr. H. L. Jain with the Hindi Anuvada of pt Balachandra Shastri . the edition is equipped with a detailed introduction shedding light of the various aspects of the work and personality of the aotuor both English Hindi. There are useful Indices. Printed in the N.S. press, Bombay. Crown Octavo pp. 8-64-284. Sholapur., 1962.

                                                                    Price Rs. 10/-

 

          11. atmanussa ma of Gunabhadra (middle of the 9th century A.D.). this is a religion- didactical anthology I elegant Sanskrit verses composed by Gunabhadra, the pupil of Jinasena the teacher of Rastrakuta Amoghavarsa.  The text is critically edited on with the Sakrit commentary of prabhachandra and a new Hindi Anuada by Dr. A. N. Upadhye Dr.H.L. Jain and pt Balachadra Shastri. The edition is equipped with introduction in English & Hindi & some useful indices. Demy Octavo pp. 8-12-260, sholapur, 1961.                                       Price Rs.5/-

 

          12. Ganitasarsamgraaha of Mahaviracharya( c. 9th century A.D.): This is a important treatise in Sanskrit on early Indian mathematics compassed in an elegant style with a practical approach. Edited with Hindi Translation by prof. LL. C. Jai, M.sc., jabalpur. Crow Octavo pp. 16+234++282+86+. Sholapur 1963                               price Rs.2/-

 

          13. lokavibhaga of simhasuri: Asaskrit digest of missing ancient prakrit text dealing with Jaina cosmography Edited for first time with Hindi translation by pt Balachndra shastri.Crowni 8o pp. 8-52-256. Sholapur 1962.                                                                    Price Rs.10/-

 

          14. punysarava-kathakosa of  Ramachandra: it is a collection of religious stores in simple and popular Sanskrit. The text authentically edited by Dr. A. N. Upadhye and Dr.H.L. Jain with the Hindi Anuvada of pt Balachandra Shastri Crown Octaavo pp. 48+268.nsholapur 1964.

                                                                                      Price Rs10/-

 

          15. jainism in Rajasthan :This is a dissertation of Jainas and Jainism in Rajasthan and round about area from early times to the present day, based on epigraphically literary and traditional sources by Dr. Kailashchandra Jain , Ajmer. Crown Octavo pp. 8+284, sholapur 1963.

                                                                                      Price Rs.12/-

 

          16. Visvatattava- prakasa of Bhavasesa (3 the century A.D.:) It is a treatise of Nyaya edited with Hindi summary and introduction in which is given an authentic Review of Jaina Nyaya literature by Dr.V.P. Johrpurkar Nagur demy Octavo pp. 16+12+372 sholapur 1964.

                                                                             Price Rs .12/-

 

          17. tritha vandna samgraha :Aompilation and study of Extracts in Saskrit Prakrit and modern Indian languages form ancient and mediaeval Works of Forty Authors about (Digambarra) Jaina Holy paces, by Dr. V. P. Joharapaurkar jaora demy Octavo pp 208 sholapur 1965.

                                                                                      Price Rs 5/-

 

18. pramaprameya: A treatise  on Logical Topics by Bhavasena Traividya. Authentically edited with Hindi Translation Notes etc. by Dr.V. P johrapurkar, mandla Demy Octavo pp 158. Sholapur 1966.

                                                                             Price Rs.12/-

 

          19.Ethica doctrine in Jainism: An exhaustive study of Jaina Ethic that is the Jaina Acara- dharama, as prescribed or the monk ad the Householder with a good deal of light shed on its metaphysical basis and musical implications by Dr. K. C. Sagani,. Lecturer in philosophy, Undaipur Crown Octavo, pp. 16-302. Sholapur 1968.

                                                                                      Price Rs 12/-

 

          20 jaina view of life: This brochure contains Eight Essays which throw good deal of light o the different aspects of Jainism, Anekanta, the atma and Karma theories etc. by Dr T.G. Kalaghatagi Reader in philosophy Demy octavo, pp. 11-200 sholapur, 1969.                    Price Rs 6/-

Revised second Edition 1984 pp 12+244                           price Rs.20/-