Jainworld
Jain World
Sub-Categories under the category : Jain Temples of India
Andhra Pradesh
Bihar
Gujarat
Karnataka
Madhya Pradesh
Maharashtra
Orissa
Panjab
Rajasthana
Tamilnadu
Uttar Pradesh
West Bangal
Idols of 24 Tirthankars

Jain Temples of India
Home ] Andhra Pradesh ] Bihar ] Gujarat ] Karnataka ] Madhya Pradesh ] Maharashtra ] Orissa ] Panjab ] Rajasthana ]

 Tamilnadu ] Uttar Pradesh ] West Bangal ] [ Tirthanakara's Idols ]

 

     

   Shri Rushabhadev Swami,          Shri Ajitnath Swami,

   Shri Sambhavnath Swami,          Shri Abhinandan Swami,

   Shri Sumatinath Swami,              Shri Padmaprabhu Swami,

   Shri Suparshvanath Swami,        Shri Chandraprabhu Swami,

    Shri Suvidhinath Swami,             Shri Shitalnath Swami,

    Shri Shreyansanath Swami,        Shri Vasupujya Swami,

    Shri Vimalnath Swami,               Shri Anantanath Swami,

    Shri Dharmanath Swami,           Shri Shantinath Swami,

    Shri Kuntunath Swami,               Shri Aranath Swami,

    Shri Mallinath Swami,                Shri Munisuvrat Swami,

    Shri Naminath Swami,                Shri Neminath Swami,

    Shri Parshvanath Swami             Shri Mahavir Swami.