Jain Society of Tampa Bay

Mr. Chetan R. Shah   Dunnedin 727-781-8036
  Mr. Hasmukh M. Shah New Port Richey 727-376-7290

 

-------------------------------------------------------------------

Mr. Kirit Shah

25350 U.S. 19 N., Apt. # 6

Clearwater, Florida 34623

Phone (813) 791-9986

FAX # ( 813) 791-9986

-------------------------------------------------------------------