Clip Arts from Jain Temples/Pilgrimage Places

Bahubali  Delwala  Girnar  Haridwar  Hastinapur  Jesalmer  Mahavirji  Nakodaji  Ossia  Palitana  Rajgiri  Ranakpur  Sammed Shikharji  Sankheshwarji  Tamilnadu  Taranga


Tamilnadu - Karanthai - 416.jpg (172743 bytes)Tamilnadu - Karanthai - 417.jpg (194248 bytes)Tamilnadu - Karanthai - 418.jpg (127093 bytes)Tamilnadu - Karanthai - 419.jpg (160582 bytes)Tamilnadu - Karanthai - 420.jpg (75310 bytes)Tamilnadu - Karanthai - 429.jpg (145572 bytes)Tamilnadu - Karanthai - 430.jpg (145891 bytes)Tamilnadu - Karanthai - Agalangur's Paduka - 433.jpg (124318 bytes)Tamilnadu - Karanthai - Bahubali - 425.jpg (123898 bytes)Tamilnadu - Karanthai - Mahaveerar -  422.jpg (227026 bytes)Tamilnadu - Karanthai - Mahaverrar - 427.jpg (194725 bytes)Tamilnadu - Karanthai - Parsuvnathar - 424.jpg (202116 bytes)Tamilnadu - Karanthai - Tanjore 588.jpg (114224 bytes)Tamilnadu - Karanthai - Tanjore 589.jpg (101415 bytes)Tamilnadu - Karanthai - Virushabahnathar - 428.jpg (171175 bytes)Tamilnadu - Karanthai - Virushabahnathar - 429.jpg (146698 bytes)